คอร์ส Configuring and Troubleshooting Windows Server 2019 Networkinfra

ระยะเวลา : 2 วัน ราคา : 6,500 บาท ราคาพิเศษคอร์สยอดนิยม

วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาและต้องการ DHCP & DNS ,File Server And VPN อย่างละเอียด และสามารถนำความรู้ที่เรียนไป config ระบบ domain และ ใช้ในองค์กรได้

อาจารย์ผู้สอน : Supsit Soysing (AUY)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาและต้องการ DHCP & DNS AND File Server อย่างละเอียด

สื่อต่างๆที่ใช้ในการอบรม
Powerpoint LAB

พื้นฐานผู้เข้าอบรม
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานก็สามารถอบรมได้ครับ

สนใจคอร์สอบรมโทร 086-063-3899 ได้เลยครับ

Course Outline

Module1: Implementing Dynamic Host Configuration Protocol
This module covers supporting and troubleshooting a Windows Server–based network infrastructure by deploying, configuring, and troubleshooting the Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) server role.
Lessons
• Overview of the DHCP Server Role
• Configuring DHCP Scopes
• Managing a DHCP Database
• Securing and Monitoring DHCP
Lab : Implementing DHCP
• Implementing DHCP
• Implementing a DHCP Relay Agent (Optional Exercise)
After completing this module, students will be able to:
• Explain the DHCP server role.
• Configure DHCP scopes.
• Manage a DHCP database.
• Secure and monitor the DHCP server role.

Module 2: Implementing DNS
This module describes name resolution for Windows operating system clients and Windows Server servers. It also covers installing and configuring a DNS Server service and its components.
Lessons
• Name Resolution for Windows Clients and Servers
• Installing a DNS Server
• Managing DNS Zones
Lab : Implementing DNS
• Installing and Configuring DNS
• Creating Host Records in DNS
• Managing the DNS Server Cache
After completing this module, students will be able to:
• Describe name resolution for Windows operating system clients and Windows Server servers.
• Install and manage a DNS Server.
• Manage DNS zones.

Module3: Implementing File and Print Services
This module discusses how to provide file with Windows Server 2012. It describes how to secure files and folders, how to protect previous versions of files and folders by using shadow copies, and how to give workers remote access to corporate files by implementing the new Work Folders role service.
Lessons
• Securing Files and Folders
• Protecting Shared Files and Folders by Using Shadow Copies
• Configuring Work Folders
Lab : Implementing File
• Creating and Configuring a File Share
• Configuring Shadow Copies
• Enabling and Configuring Work Folders

After completing this module, students will be able to:
• Secure shared files and folders.
• Protect shared files and folders by using shadow copies.
• Configure the Work Folders role servie

Module 4: Optimizing File Services
This module discusses how to File Server Resource Manager Quotas, File Screening , Storage Report And Distributed File System
Lessons
• File Server Resource Manager Quotas
• File Screening and Storage Report
• Distributed File System
Lab : Configuring Quotas and File Screening Using File Server Resource Manager
• Configuring File Server Resource Manager Quotas
• Configuring File Screening and Storage Reports
Lab : Implementing Distributed File System
• Installing the DFS role service
• Configuring a DFS Namespace
• Configuring DFS Replication
After completing this module, students will be able to:
• Describe the File Server Resource Manager (FSRM) in the Windows Server 2012 operating system.
• Use FSRM to manage quotas, file screens, and storage reports.
• Implement classification and file management tasks.
• Describe Distributed File System (DFS).
• Configure DFS namespaces.
• Configure and troubleshoot DFS Replication.

Module5: Implementing Remote Access
In this module, you will learn how to implement and manage remote access in Windows Server 2012. You will also learn how to infrastructure, and implement VPN.
Lessons
• Overview of Remote Access
• Implementing VPN
Lab : Implementing VPN
• Implementing VPN
• Validating the VPN Deployment
After completing this module, students will be able to:
• Install and manage the Remote Access role in Windows Server 2012
• Implement VPN access.

ช่วยแชร์ให้เพื่อน ด้วยนะครับ